Cursuri deschise

Cursurile deschise sunt programe dedicate angajaților din organizații diferite și permit un schimb intens de experiență între participanți prin sesiuni participative. Cursurile deschise încurajează gândirea din perspective diferite, înțelegerea contextelor oferite de industrii variate și facilitează punerea în practica curentă a competențelor dobândite de către participanți.

Programele sunt promovate semestrial, în funcție de interesul manifestat de clienți pentru programele propuse.

Recomandat:

Programul este recomandat managerilor și coordonatorilor de echipe preocupați de dezvoltarea și motivarea colegilor lor.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții pentru:

 • Înțelegerea procesului de coaching
 • Oferirea de sprijin și încurajare membrilor echipei atunci când aceștia au cea mai mare nevoie.
 • Conducerea unei conversații de coaching planificată sau spontană
 • Construirea unei relații de încredere cu membrii echipei
 • Creșterea încrederii în sine a membrilor echipei
 • Creșterea capacității echipei de a răspunde în mod autonom unor noi provocări

Teme abordate:

 • Principiile coaching-ului
 • Abilități necesare unui bun coach
 • Posibile bariere în aplicarea tehnicilor de coaching
 • Procesul de coaching
 • Discuția de coaching planificată și ad-hoc
 • Folosirea tehnicilor de coaching pentru
  • Facilitarea rezolvării unor probleme de către angajați
  • Analiza învățămintelor trase după o anumită experiență
  • Dezvoltarea angajaților – Modelul GROW
  • Corectarea unor comportamente / rezultate necorespunzătoare
 • Identificarea situațiilor în care coachingul nu reprezintă o soluție

Recomandat:

Angajaților a căror activitate curentă sau viitoare presupune instruirea adulților.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • conștientizeze modul în care învață adultul și existența unor preferințe personale
 • înțeleagă etapele unui proces formare
 • identifice nevoile de formare ale grupului țintă
 • dezvolte abilități de concepere a unui program de formare
 • cunoască aspectele organizării unei formări și resursele necesare
 • dezvolte abilități avansate de comunicare
 • dezvolte abilității de gestionare a participanților dificili
 • înțeleagă metodele și tehnicile de evaluare a unui program de formare
 • exerseze abilitățile de formator printr-o serie de mini-sesiuni de formare

Teme abordate:

 • Particularitățile procesului de învățare la adulți
 • Etapele unui proces de formare
 • Metode și tehnici de învățate
 • Abilități necesare pentru a dezvoltarea și livrarea unui program de dezvoltare
 • Evaluarea unui proces de formare
 • Exersarea abilităților de formator – Mini-sesiuni  de training + feedback

Recomandat:

Managerilor de proiect și angajaților care vor coordona proiecte

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • experimenteze și să analizeze rolul unui manager de proiect precum și acțiuni caracteristice celor patru etape din ciclul de viață al unui proiect
 • identifice părțile interesate într-un proiect (stakeholderi) și să evalueze impactul lor potențial asupra proiectului
 • definească un proiect prin formularea clară de obiective de calitate, costuri și termene și de indicatori de performanță pentru fiecare dintre aceste domenii
 • se familiarizeze cu tehnici de planificare a proiectelor
 • țină cont de cerințele legate de resurse, de disponibilitatea acestora și să aprecieze impactul disponibilității resurselor asupra planificării
 • aplice o metodologie de analiză a riscului
 • exerseze schimbul de informații și comunicarea în echipă cu scopul de rezolvare de probleme
 • își adapteze stilul de conducere în funcție de profilul colaboratorilor și de etapa de evoluție a proiectului
 • găsească metode de motivare a membrilor echipei care să funcționeze și în lipsa autorității ierarhice
 • identifice obiective și acțiuni concrete de dezvoltare personală care vor contribui la derularea cu succes a proiectelor lor

Teme abordate:

Caracteristicile proiectelor

 • Particularitățile lucrului pe proiect, parametrilor care definesc succesul sau eșecul unui proiect, abordări sistematice a gestionării proiectelor

Ciclul de viață al unui proiect

 • Modul de derulare a unui proiect, etapele preliminare demarării proiectului, etapele unui proiect și analiza momentelor critice pe parcursul acestora

Instrumente folosite în managementul proiectelor

 • Instrumente de planificare și control al proiectelor

Rolul managerului de proiect

Abilitățile necesare pentru a coordona un proiect

 • Competențe și abilități necesare unui bun manager de proiect
 • Managementul echipei de proiect, dar și a situațiilor complexe care apar pe parcursul derulării unui proiect

Recomandat:

Programul se adresează persoanelor care au ocupat de curând o poziție de management sau vor ocupa în viitor o astfel de poziție de conducere în organizație și care nu au beneficiat de o instruire anterioară.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții în:

 • Înțelegerea rolului și a responsabilităților de manager și de lider
 • Facilitarea tranziției de la membru al echipei la manager
 • Deprinderea și exersarea abilităților de comunicare în situații dificile
 • Înțelegerea etapelor pentru formarea și dezvoltarea unei echipe astfel încât aceasta să ajungă la funcționare eficace într-un termen cât mai scurt
 • Deprinderea și exersarea abilităților de gestionare a conflictelor
 • Motivarea membrilor echipei prin feedback și delegare eficace

Teme abordate:

 • Rolul unui manager și competențele necesare
 • Înțelegerea și exersarea abilităților cheie de comunicare în echipă
 • Oferirea de critici constructive
 • Conducerea discuțiilor dificile
 • Oferirea și primirea de feedback
 • Stadiile de dezvoltare și caracteristicile unei echipe eficiente
 • Strategii de dezvoltare a membrilor echipei
 • Strategii de abordare și gestionare a conflictelor. Transformarea conflictelor în oportunități de învățare și dezvoltare.
 • Stiluri de conducere eficace. Preferințe personale de conducere și impactul acestora asupra dezvoltării echipei.
 • Delegare – caracteristici și proces
 • Dezvoltarea unor planuri de acțiune individuale și împărtășirea lor în grupul de sprijin

Recomandat:

Programul este recomandat tuturor managerilor  de diferite nivele, care conduc echipe și care doresc să aplice tehnici de facilitare în procesul de lucru cu o echipă.

 

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • aplice etapele unui proces de facilitare eficace în diferite contexte: rezolvare de probleme, luarea deciziilor, obținerea unui consens, facilitarea unei schimbări, rezolvarea și medierea conflictelor
 • reducă timpul alocat pentru rezolvare de probleme și luarea deciziilor în grup, cu atingerea obiectivelor propuse și obținerea angajamentului persoanelor implicate
 • utilizeze tehnici practice de abordare a situațiilor mai puțin confortabile – conflicte, comportamente dificile ale membrilor echipei

Teme abordate:

Facilitarea – obiective și proces

 • Rolul facilitatorului pentru un manager; beneficiile facilitării în diferite contexte organizaționale
 • Proces și conținut în focalizarea unui facilitator
 • Etapele unui proces de facilitare

Rezolvare de probleme – facilitare de procese sistematice

 • Rezolvarea de probleme sistematică – etape și instrumente specifice fiecărei etape
 • Planificarea și facilitarea unei sesiuni de rezolvare de probleme structurată
 • Aprecierea obiectivelor și a procesului facilitat  – dezvoltarea unui plan de acțiune

Luare deciziilor – facilitare în funcție de tipul de decizie

 • Luarea unei decizii prin consens – dificultăți, proces, metode de facilitare
 • Alternative pentru luarea deciziilor prin consens – metode de facilitare a acestora

Dinamica unui grup de lucru – facilitare în funcție de nevoile grupului

 • Identificarea așteptărilor membrilor unui grup
 • Etape în dezvoltarea unui grup – adaptarea metodelor de facilitare a grupului astfel încât să funcționeze eficace în diferite contexte de lucru
 • Disfuncționalități la nivelul grupului și metode de abordare a acestora

Managementul conflictului – facilitarea rezolvării unui conflict

 • Tipuri de conflicte și cauzele acestora
 • Tehnici de rezolvare sau mediere a conflictului
 • Tehnici de abordare a comportamentelor dificile manifestate de către persoane sau grupuri

Recomandat:

Programul este recomandat tuturor managerilor  de diferite nivele, traineri care au printre  responsabilități  – formarea angajaților la locul de muncă.

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • înțeleagă rolul pe care îl au în postura de formator
 • conștientizeze modalitatea în care învață adultul în funcție de care să proiecteze și să implementeze un program de instruire
 • înțeleagă etapele unui proces instruire la locul de muncă
 • conștientizeze competențele cheie pentru fiecare etapă în procesul de instruire și să le exerseze
 • își dezvolte abilități de ascultare activă, pentru a-și adapta procesul de învățare la nevoile și experiențele persoanei instruite
 • utilizeze feedback-ul ca instrument de facilitare a procesului de învățare

Teme abordate:

 • Curba învățării – impactul instruirii la locul de muncă în accelerarea învățării. Caracteristici de învățare ale unui adult – adaptarea procesului de învățare.
 • Etapele unui proces de instruire.
 • Abilități de transmitere de instrucțiuni și susținere de demonstrații
 • Ascultarea activă și punerea de întrebări – abilități cheie în etapa de instruire și demonstrație
 • Monitorizarea și oferirea de feedback.
 • Caracteristici de învățare în funcție de tipul generației – adaptarea procesului de învățare
 • Pregătirea unui ghid de instruire
 • Susținerea unei secvențe de instruire – exersarea abilităților de implementare a unei secvențe de instruire

Recomandat:

Programul este recomandat persoanelor care doresc să susțină prezentări de impact în fața unui auditoriu mai mic sau mai mare utilizând mijloace vizuale

Beneficii:

Sesiunile de training sprijină participanții să:

 • structureze o prezentare astfel încât aceasta să fie ușor de urmărit și inteligibilă nivelului audienței
 • personalizeze/adapteze o prezentare în funcție de audiență (nevoile, interesele acestora) și de obiectivul prezentării
 • pregătească și să utilizeze mijloace vizuale potrivite pentru a crește eficacitatea prezentării
 • valorifice fiecare parte a unui prezentări (introducere, cuprins, încheiere) astfel încât să își atingă obiectivul prezentării
 • adapteze și să utilizeze tehnici interactive de comunicare cu auditoriu în funcție de obiectivul unei prezentării
 • utilizeze limbajul nonverbal astfel încât acesta să susțină mesajele transmise audienței și să mențină atenția audienței
 • utilizeze eficace intervalul de timp destinat întrebărilor și răspunsurilor și să gestioneze eventualele comportamente disfuncționale ale participanților dificili

Teme abordate:

 • Părțile distincte ale unei prezentări de impact
 • Analiza audienței. Personalizarea prezentării în funcție de audiență (așteptările, interesele acesteia) și de obiectivul propus.
 • Pregătirea unei prezentări
 • Structura unei prezentări
 • Limbajul non-verbal. Controlul emoțiilor.
 • Mijloacele vizuale folosite în prezentări – tehnici de pregătire și utilizare.
 • Tehnici interactive de comunicare cu audiența în funcție de obiectivul prezentării.
 • Tehnici de gestionare a sesiunii de întrebări și răspunsuri și a eventualelor reacții dificile din partea audienței